Thay đổi về hàm lượng phụ chất trong cá ngừ xuất khẩu đi Châu Âu

(11-11-2022)
Sở Công Thương kính gửi các doanh nghiệp thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển về việc Ủy ban Châu Âu sửa đổi quy định về việc sử dụng Axit Ascorbic (E300), Natri Ascorbate (E301) và Canxi Ascorbate (E302) trong cá ngừ.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Châu Âu đã ban hành Quy định (EU) 2022/1923 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EC) 1333/2008 về việc sử dụng axit ascorbic (E300), natri ascorbate (E301) và canxi ascorbate (E302) trong cá ngừ.

Theo đó, hàm lượng E300, E301 và E302 trong danh mục thực phẩm 09.11 “Cá chưa chế biến” và 09.2 “Cá và sản phẩm thủy sản đã chế biến bao gồm cả động vật thân mềm và giáp xác” là 300 mg/kg.

Chi tiết vui lòng xem tại trang EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1923 

Trân trọng cảm ơn doanh nghiệp đã xem tin./.