Thông tư 46/2010/TT-BCT: Thông tư số 46⁄2010⁄TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.


Còn hiệu lực
46/2010/TT-BCT
Thông tư số 46⁄2010⁄TT-BCT ngày 31 ...
31-12-2010
01-06-2011
Thông tư
Bộ Công Thương
Lê Danh Vĩnh
Thứ Trưởng